MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TÀI LIỆU: CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN KẾ HOẠCH QUỐC GIA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng gia tăng, tác động và gây nhiều tổn thương cho các lĩnh vực, vùng miền và cộng đồng dân cư trong cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Đồng hành cùng chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội bao gồm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã có nhiều nỗ lực và đóng góp hiệu quả cho công cuộc ứng phó với BĐKH. Tài liệu Các tổ chức xã hội hướng tới Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu là sáng kiến của Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) tại Việt Nam tài trợ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tài liệu được biên soạn bởi các chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) và Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD). Dự án nhằm mục tiêu: i) Tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về BĐKH cho các tổ chức xã hội (TCXH) và các đại diện các cộng đồng DBTT với BĐKH, trên cơ sở đó đóng góp có hiệu quả vào quá tr.nh xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH (NAP); ii) Tạo lập diễn đàn chia sẻ thông tin về tính DBTT với BĐKH, rủi ro thiên tai của một số vùng nơi các TCXH đã thực hiện thành công nhiều dự án thích ứng về BĐKH; iii) Tư liệu hóa các mô hình thành công về thích ứng BĐKH nhằm làm tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng NAP, trên cơ sở đó khuyến khích nhân rộng những mô hình này tại các địa phương khác. Theo đó, Tài liệu được biên soạn gồm 5 phần chính:
Phần 1. Đặt vấn đề: Bối cảnh, Tính cấp thiết, Mục tiêu và Cách tiếp cận, phương pháp thực hiện nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá các mô h.nh thích ứng;
Phần 2. Các tổ chức xã hội tại Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu; Dự án “Tăng cường vai tr. của các TCXH vào quá tr.nh xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia”;
Phần 3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các mô h.nh thích ứng BĐKH cấp cộng đồng và Hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chí.
Phần 4. Rà soát, đánh giá các mô h.nh thích ứng theo bộ tiêu chí đề xuất và Vai trò của các TCXH trong sự thành công của các mô h.nh thích ứng BĐKH;
Phần 5. Kết luận và khuyến nghị.
Với cấu trúc và nội dung như vậy, chúng tôi hy vọng Tài liệu sẽ phục vụ tốt cho đông đảo bạn đọc, trước hết cho các nhà hoạch định chính sách liên quan đến NAP và NAP AG, hỗ trợ các cấp chính quyền địa hương cụ thể hoá và thực hiện NAP, NAP AG trong công tác quản lí các mô hình thích ứng với BĐKH, cho các cán bộ của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng người dân trong triển khai các hoạt động sinh kế thích ứng và nông nghiệp thông minh với khí hậu. Tài liệu cũng có thể cung cấp các thông tin tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ phát triển, các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành có liên quan. Trong quá tr.nh biên soạn, chúng tôi đ. nhận được sự đóng góp . kiến, phản biện trực tiếp, tâm huyết và sâu sắc của các nhà quản lí, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực BĐKH, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, thuỷ lợi, của lãnh đạo chính quyền, cơ quan chuyên môn ở các địa phương, và đặc biệt là của các TCXH trong nước, quốc tế và cộng đồng thực hiện các dự án về thích ứng BĐKH.

(Thay mặt nhóm tác giả: GS.TSKH Trương Quang Học)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt