Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Các chủ đề xuyên suốt 

 


  2bcd

Bảo vệ trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ người khuyết tật (NKT) tiếp tục là ba chủ đề xuyên suốt trong các dự án của SRD nhằm hỗ trợ những nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương bên cạnh các lĩnh vự can thiệp chính khác như biến đối khí hậu, lâm nghiệp, nông nghiệp và sinh kế bền vững  

 

child-compressed

Cam kết chăm sóc và bảo vệ trẻ em của SRD được thể hiện  cả trong cách vận hành tổ chức cũng như trong nội dung công việc được triển khai. Chúng tôi xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em và lồng ghép vào trong các hoạt động cũng như không ngừng nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em cho nhân viên và bảo đảm cơ chế thông tin, báo cáo và xử lý nếu có.

 

1abc 

Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ và SRD cũng chú trọng nội dung này trong các chương trình, dự án can thiệp tại cộng đồng cũng như trong các hoạt động của tổ chức. SRD quan tâm thúc đẩy các giá trị của BĐG và hướng tới mục tiêu làm việc với phụ nữ v à nâng cao vị thế của người phụ nữ ở Việt Nam vì họ thường ít có cơ hội tham gia và phải đứng bên ngoài trong việc ra quyết định ở một số khu vực nông thôn.

 

Vui lòng click vào đường link bên dưới để xem chi tiết thông tin dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật"

http://www.srd.org.vn/images/Docs/VM064%20FINAL.pdf

P2200495

Người khuyết tật thường là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, phải đối mặt với những khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế, hòa nhập xã hội và cơ hội việc làm. SRD triển khai các dự án hỗ trợ người khuyết tật, tập trung vào xây dựng tổ nhóm của chính họ, cải thiện sinh kế, tăng cường khả năng chống chịu cũng như hòa nhập xã hội và tham gia vào tiến trình lập kế hoạch phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH. Đồng thời, SRD đảm bảo tất cả các chương trình hỗ trợ đều quan tâm, vận động thúc đấy quyền của NKT, tiếp cận được với NKT cũng như mang lại tác động tích cực cho NKT.

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt