Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Giới

SRD phấn đấu trở thành một tổ chức có trách nhiệm giới trong nội bổ tổ chức, trong các chương trình can thiệp tại cấp cộng đồng cũng như trong các liên minh vận động chính sách hướng tới bình đẳng giới. Hoạt động lồng ghép giới của chúng tôi hướng đến đảm bảo phụ nữ và nam giới ở các cấp quản lý và nhân viên tổ chức, cũng như các nhóm đối tượng tại cấp dự án có cơ hội tiếp cận công bằng tất cả các nguồn lực, nhằm phát triển năng lực và thụ thưởng thành quả của nhau.

 

Bảo vệ trẻ em

SRD đã tiến hành xây dựng chính sách Bảo vệ trẻ em từ năm 2013 nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không những là người hưởng lợi mà còn là đối tác tham gia vào thực hiện dự án ở cộng đồng, đồng thời hướng tới việc tạo ra một môi trường an toàn cho các bên liên quan. Trong năm 2014, SRD đã bắt đầu lồng ghép chính sách này trong các hoạt động dự án. Chính sách này áp dụng đối với tất cả các nhân viên, tình nguyện viên, chuyên gia tư vấn làm việc theo hợp đồng và đối tác, người hưởng lợi tại cơ sở.

 

Hỗ trợ người khuyết tật

Hỗ trợ người khuyết tật (NKT) là vấn đề lồng ghép xuyên suốt trong các dự án của SRD. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo sự tham gia của NKT trong các hoạt động dự án của mình. Bên cạnh đó, SRD đã tiến hành những dự án với đối tượng hưởng lợi chính là NKT, tập trung vào các lĩnh vực gồm: cải thiện sinh kế, cải thiện thể chất và nâng cao tinh thần.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt