Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Biến đổi khí hậu


Với bờ biển trải dài hơn 3000km, Việt Nam được cho là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất chịu tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.

 

Một trong những thách thức lớn nhất mà nông dân nghèo phải đối mặt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những tác động này bao gồm: giảm năng suất cây trồng do đất canh tác giảm; suy thoái đất canh tác do tăng nhiệt độ và hạn hán; và sự gia tăng xói mòn đất do tăng khối lượng và tần suất mưa.

Những tác động này dự kiến ​​sẽ xấu hơn nữa trong tương lai. Ví dụ, đến năm 2020, Việt Nam có thể tăng thêm 1-2 độ C ở nhiệt độ trung bình, tăng 180% sóng nhiệt, tăng 2-7% lượng mưa và mực nước biển tăng 28-33 cm.

Nhiệm vụ của SRD là hỗ trợ các cộng đồng nông thôn ở Việt Nam để thích nghi với những thay đổi trong môi trường và quản lý bền vững sinh kế của họ. Kết quả là, chúng tôi thực hiện các dự án giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng.

 

1. Xây dựng năng lực về biến đổi khí hậu cho tổ chức xã hội dân sự

Mục tiêu tổng thể: Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của xã hội dân sự, tập trung vào các tổ chức phi chính phủ và các đối tác của họ, để ứng phó hiệu quả và tích hợp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu vào các chương trình hiện có và tương lai để đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của Việt Nam và người dân.

 

Hoạt động:

o Tăng cường quyền truy cập của NGO vào thông tin, truyền thông và phối hợp về biến đổi khí hậu

o Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, tăng khả năng tích hợp biến đổi khí hậu và DRR vào các chương trình và thực hiện các dự án carbon 

 

2. Tăng cường vai trò của các NGO Việt Nam trong truyền thông biến đổi khí hậu và vận động chính sách

 

Mục tiêu tổng thể: Nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực của các mạng xã hội dân sự và tăng cường sự tham gia của NGO trong chính sách khí hậu.

 

Hoạt động:

o Tăng cường VNGO & CC thông qua một cấu trúc chặt chẽ, nội lực mạnh mẽ và

truyền thông bên ngoài và cơ chế điều phối

o Tăng cường năng lực cho VNGO & CC trong việc hình thành chính sách và thực hiện vận động chính sách.

 

3. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình xây dựng Kế hoạch Thích ứng Quốc gia (NAP)

 

Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích và thúc đẩy CSO tham gia vào quá trình phát triển NAP, nhằm cung cấp cho nhóm phát triển NAP thông tin và bài học kinh nghiệm về NAP khả thi và thực tế. Ngoài ra, các CSO cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giám sát và đánh giá NAP.

 

Hoạt động:

o Tăng cường năng lực của CSO để vận động chính sách về biến đổi khí hậu

o Thúc đẩy đối thoại chính sách biến đổi khí hậu giữa các CSO, cộng đồng dễ bị tổn thương và các cơ quan chính phủ

o Thiết lập diễn đàn chia sẻ thông tin về các lỗ hổng biến đổi khí hậu, rủi ro biến đổi khí hậu của một số khu vực nơi các dự án thích ứng đã được thực hiện thành công bởi các CSO

o Tài liệu về các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu làm tài liệu tham khảo cho nhóm phát triển NAP và để nhân rộng ở các tỉnh có liên quan.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp các cộng đồng nông thôn bằng cách cung cấp cho họ các giải pháp bền vững lâu dài:

o Mạng lưới về các nghiên cứu chủ đề

 

o Xây dựng cơ sở chứng cứ

 

o Cách tiếp cận có sự tham gia

 

o Học bằng cách thực hiện

 

o Lồng ghép các can thiệp của dự án vào các chiến lược của chính phủ

Dưới đây là số liệu thống kê cho thấy tác động của dự án với biến đổi khí hậu:

 

o Khoảng 2800 hộ gia đình hiểu được các mô hình nông nghiệp thông minh và sinh kế phù hợp với biến đổi khí hậu

 

o 4000 hộ gia đình được hưởng lợi từ mô hình trồng ngô công nghệ sinh học và giảm phát thải khí nhà kính

 

o 29 hộ gia đình có điều kiện sống được cải thiện bằng cách sử dụng mô hình thích ứng sinh kế cho biến đổi khí hậu

Danh sách các dự án Nông nghiệp Bền vững của SRD trong 03 năm qua, click here.

Bản đồ các dự án đang triển khai,
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt