Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

  

Nghiên cứu và Vận động Chính sách

 


 SRD đã đóng góp vào hội thảo đa bên về giám sát và đánh giá Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) do Hiệp hội Chủ rừng Việt Nam và PanNature tổ chức. Hội thảo nhằm thảo luận về các cơ hội cho sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống giám sát và đánh giá về FPES

- Vào tháng 6 năm 2020, SRD đã chia sẻ Bản tóm tắt chính sách "Xây dựng và thí điểm khung giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với các DNVVN trong ngành gỗ tại Việt Nam" cho Nhóm nòng cốt. Bản tóm tắt chính sách này nêu bật kết quả của cuộc điều tra cơ bản đối với 86 DNVVN trong ngành chế biến gỗ của Việt Nam

- Tham gia và đóng góp ý kiến ​​về các tài liệu / nền tảng NAP và NDC

Bộ TNMT đã ban hành Tài liệu NAP và NDC kết hợp một số nhận xét của SRD và CSO về lồng ghép giới 

- Tham gia Phiên họp thứ 8 của Nhóm nòng cốt đa bên về Hiệp định VPA / FLEGT do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì. 

Vào tháng 10 năm 2020, các đại diện của SRD đã tham gia Phiên họp thứ 8 của Nhóm nòng cốt nhiều bên liên quan về Hiệp định VPA / FLEGT, phát biểu và bình luận về khuôn khổ giám sát và đánh giá. Do đó, Khuôn khổ đã được sửa đổi, với ý kiến ​​của các CSO vào cuối tháng 7 năm 2020. Phiên bản cuối cùng của khuôn khổ Giám sát và Đánh giá được phát hành vào tháng 12 năm 2020. SRD đã chia sẻ nó với các thành viên của mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO-EVFTA. 

- SRD đã đóng góp vào Cuộc họp Nhóm nòng cốt đa trượt ván lần thứ 9 về VPA / FLEGT do Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) đồng chủ trì. SRD đã chia sẻ thông tin về các hoạt động liên quan đến việc thực hiện VPA cũng như đóng góp của mạng lưới VNGO-FLEGT trong tiến trình Khung giám sát và đánh giá VPA-FLEGT. Tháng 12/2020, Bà Vũ Thị Bích Hợp Giám đốc SRD được bầu làm Đồng Chủ tịch Nhóm nòng cốt nhiệm kỳ 4/2021.

- SRD tham gia hội thảo năm 2020 về NDC và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (NSCC) do CCWG chủ trì. SRD cập nhật thông tin về các hoạt động họ đã và đang thực hiện liên quan đến NDC và NAP. 

- SRD đã tham dự hội thảo “Đánh giá 10 năm tác động của chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam” do Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức. Mục đích của hội thảo này là cung cấp thông tin về chính sách chi trả DVMTR.

- SRD đã đóng góp vào cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Thực thi chung (JIC) do Tổng cục Lâm nghiệp và EU tổ chức. Vào tháng 11 năm 2020, SRD đã đóng góp ý kiến về Dự thảo báo cáo hoạt động của Nhóm nòng cốt để trình bày tại cuộc họp JIC lần thứ 3.

 

http://vngo-cc.vn/upload/SRD-Comment_on_Du_thao_VNTLAS-FINAL.pdf

 

https://loggingoff.info/library/comments-to-the-draft-of-decree-on-vietnam-timber-legality-assuarance-system-vntlas/

 

- Nghiên cứu và Chia sẻ Quản trị Rừng ở Việt Nam

 

http://vngo-cc.vn/upload/tieng_anh_song_ngu_1-11-20191.pdf

 

https://loggingoff.info/library/research-and-sharing-forest-governance-in-viet-nam/

 

- Các vấn đề về giới trong lâm nghiệp: Các phát hiện chính từ Điều tra cơ bản về Giám sát tác động của VPA tại 4 tỉnh

 

http://vngo-cc.vn/upload/GENDER_ISSUES_IN_FORESTRY_DEVELOPMENT-clean-1404_(Final).pdf

 

https://loggingoff.info/library/gender-issues-in-forestry-key-findings-from-a-vpa-impact-monitoring-basline-survey-in-4-provinces/

 

- Tính minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp: Các phát hiện chính từ Điều tra cơ bản để giám sát tác động của VPA FLEGT

 

http://vngo-cc.vn/upload/TRANSPARANCY_IN_FORESTRY_PRODUCTION-HHs+MSEs.pdf
https://loggingoff.info/library/transparency-in-forestry-production-key-findings-from-baseline-survey-for-impact-monitoring-of-vpa-flegt/

 

- Nghiên cứu về NDC của Việt Nam

 

VIE: http://www.srd.org.vn/index.php/thu-vi-n-nh-menu/1188-bao-cao-ndc-vi-t-nam-tang-cu-ng-qu-n-tr-r-ng-d-ph-c-h-i-r-ng-thanh-cong

 

ENG: http://www.srd.org.vn/index.php/events/1187-report-on-vietnam-s-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration
https://loggingoff.info/library/report-on-vietnams-ndc-strengthening-forest-governance-to-ensure-successful-forest-restoration/

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt