Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển Chuyên gia “Nghiên cứu vấn đề Giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA – FLEGT”
Tuyển Chuyên gia thúc đẩy hội thảo về Cam kết về môi trường và xã hội tại Hiệp định EVFTA (VM066)
Tuyển Chuyên gia thẩm định tài liệu của các diễn đàn về lâm nghiệp (VM070)
Tuyển Chuyên gia góp ý và phản biện kết quả Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ
Tuyển Cung cấp dịch vụ thiết kế, nâng cấp và duy trì trang website VNGO - EVFTA (VM066)
Tuyển Chuyên gia góp ý và phản biện nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số (FGMC)
Tuyển Kế toán thực hiện hoạt động “Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biển gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA/FLEGT”
Tuyển Chuyên gia Biên dịch báo cáo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số (FGMC)
Tuyển Chuyên gia Biên dịch báo cáo (FGMC)
Tuyển Chuyên gia thực hiện, trình bày nghiên cứu về cam kết môi trường và xã hội trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA (VM066)
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt