Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

VM069 - Tuyển chuyên gia điều phối cuộc họp chia sẻ chính sách giao khoán rừng ngập mặn

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển điều phối cuộc họp về:

Chia sẻ về chính sách giao khoán rừng ngập mặn cho đại diện các hộ gia đình năm 2023 (Mã hoạt động 1.1.2)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, giao đất, giao rừng được triển khai từ những năm 1980 theo chủ trương “làm cho mỗi khu đất, mỗi cánh rừng, mỗi quả đồi đều có người làm chủ” với kỳ vọng ngăn chặn nạn phá rừng, nâng cao độ che phủ, chất lượng rừng và xóa đói giảm nghèo; kết hợp với sự thay đổi chính sách sở hữu đất đai, chính sách hưởng dụng rừng đã góp phần tạo nguồn động lực yên tâm quản lý, sản xuất. Giao đất, giao rừng là một trong những hình thức cơ bản tăng cường tính trách nhiệm trong phát triển vốn rừng và phân bổ công bằng các lợi ích rừng.

 Mặc dù, vẫn còn một số vấn đề bất cập cần được khắc phục nhưng giao đất, giao rừng vẫn được các quốc gia xem là công cụ quan trọng để tiến tới mục tiêu: đảm bảo thực thi hiệu quả chiến lược phát triển vốn rừng, cải thiện sinh kế dân cư theo hướng bền vững, từng bước triển khai các giải pháp quản trị rừng bền vững và là cơ sở cụ thể hóa các sáng kiến về lâm nghiệp.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư trong việc thực thi các chính sách, quản lý, bảo vệ, gia đất giao rừng. Đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong thực hiện quản lý bảo vệ rừng ngập mặn. Dự án cần tuyển 01 điều phối viên cho 02 cuộc họp về “Chia sẻ một số chính sách về quản lý, bảo vệ, giao đất giao rừng ngập mặn và vai trò của nữ giới” (mã 1.1.2), sau đây gọi tắt là chuyên gia.

Thông tin cụ thể về hoạt động như sau:

 

2. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả của cộng đồng dân cư trong việc thực thi các chính sách về quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn. Chia sẻ quá trình thực hiện giao đất giao rừng. Tăng cường sự tham gia của nữ giới trong hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin giữa cộng đồng với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, làm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc quản lý bảo vệ rừng ngập mặn.

Mục tiêu cụ thể:

Các thành viên của các Tổ tự quản lâm nghiệp thôn/ấp (VFSMG) cùng người dân tại vùng dự án hiểu được các vấn đề về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các thành viên của Tổ tự quản lâm nghiệp thôn/ấp (VFSMG) nắm được vai trò, và sự cần thiết của nữ giới trong thực hiện các chính sách trong giao khoán rừng ngập mặn, quản lý bảo vệ rừng ngập mặn.

Chia sẻ những khó khăn, giải quyết những khúc mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giữa các Tổ tự quản lâm nghiệp thôn/ấp (VFSMG) với chính quyền địa phương.

Các thành viên của Tổ tự quản lâm nghiệp thôn/ấp (VFSMG) phổ biến, áp dụng được những nội dung tiếp cận được từ cuộc họp đến các hộ khác chưa được tham gia.

3. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian thực hiện hoạt động thực tế là 10 ngày trong khoảng thời gian tháng tháng 10, 11 năm 2023. Thời gian làm việc cụ thể như sau:

TT

Hoạt động

Thời gian

  1. 1.

Chuẩn bị nội dung, bài trình bày

1 ngày

  1. 2.

Điều phối, chia sẻ trong 08 cuộc họp tại VQG Mũi Cà Mau và BQL RPH Tam Giang theo kế hoạch

8 ngày

  1. 3.

Viết báo cáo kết quả đã thực hiện được trong cuộc họp

1 ngày

TỔNG

10 ngày

 


4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, tham gia và thúc đẩy thực hiện các hoạt động. Cụ thể:

Xây dựng bài trình bày theo yêu cầu tại điều 3.

Điều phối, chia sẻ trong các cuộc họp tổ chức tại địa phương.

Chịu trách nhiệm kết quả, tính chính xác của thông tin được sử dụng trong cuộc họp.

Viết báo cáo khi kết thúc hoạt động cung cấp đầy đủ thông tin đã được triển khai và kết quả. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, kết quả báo cáo trước Nhà tài trợ, trung tâm SRD, và các đối tác của dự án.

Thông báo cho SRD các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐIỀU PHỐI VIÊN

Chuyên môn và kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững …

Sử dụng tốt các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, phương pháp phát triển cộng đồng.

Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp tại địa phương.

Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.

Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

 

6. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sau khi kết thúc hoạt động, chuyên gia cần bàn giao đầy đủ các tài liệu bằng Tiếng Việt đầy đủ gồm:

+ Tài liệu về Chính sách lâm nghiệp cho rừng đặc dụng và rừng phòng hộ của Việt Nam. Các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý rừng; Các cách tiếp cận đồng quản lý, bao gồm các nguyên tắc và quy định, vai trò nổi bật, quan trọng của cộng đồng trong bảo tồn rừng; Quyền sử dụng rừng, sinh kế và trách nhiệm của hộ nhận khoán rừng và hệ thống pháp luật cụ thể quy định hợp đồng giao khoán rừng cho hộ gia đình.

+ Báo cáo kết quả đã thực hiện trong các cuộc họp, trong đó chỉ rõ các thuận lợi, khó khăn và thách thức cần giải quyết.

7. NGÂN SÁCH

Thù lao cho điều phối viên

Thù lao cho điều phối viên sẽ được thanh toán sau khi kết thúc hoạt động với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD.

Tổng thù lao cụ tối đa:

1.500.000 đồng x 10 ngày = 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)*

* Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Các chi phí khác:

Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và quy định của Trung tâm SRD.

HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc

  • (Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);

  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 15 tháng 10 năm 2023.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt