Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển Phóng viên/Biên tập viên Kỷ yếu dự án (VM064)
Tuyên Chuyên gia và Trợ lý chuyên gia Diễn đàn Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng (VM070)
Tuyển Chuyên gia tư vấn góp ý Đề cương của bên thứ 3 trong việc thực hiện các chủ đề nghiên cứu liên quan đến quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững trong bối cảnh Hiệp định EVFTA (VM066) (3)
Tuyển Chuyên gia tư vấn phản biện và góp ý kiến cho “Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biển gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA/FLEGT (FGMC)
Kêu gọi đề xuất “Giám sát các cam kết của Việt Nam để thực hiện chương TSD và sử dụng điều khoản chương TSD như một đòn bẩy để thực thi các cam kết VPA”
Tuyển Chuyên gia tư vấn góp ý kết quả Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biển gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA/FLEGT (FGMC)
Tuyển Chuyên gia trong nước (Diễn đàn Quản lý rừng cộng đồng - VM070)
Tuyển Chuyên gia tập huấn về các quy định sử dụng nước, quản lý điều tiết nước tại các bản dự án
Tuyển Chuyên gia Viết câu chuyện thành công trong tiến trình giám sát biến động rừng sử dụng phần mềm CFMS
Tuyển Chuyên gia “Nghiên cứu vấn đề Giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA – FLEGT”
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt