Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển chuyên gia tư vấn "Xây dựng lộ trình thực hiện Hiệp định EVFTA về môi trường"

                                                         

                 

 

Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua

Hiệp định Thương mại tự doViệt Nam - EU (EVFTA)”

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia tư vấn Xây dựng lộ trình thực hiện Hiệp định EVFTA về môi trường

  1. 1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản là những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội cho tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ. Đồng thời coi trọng và đặt mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, xã hội và quyền lao động. Do vậy, bên cạnh mở rộng và đẩy mạnh tự do thương mại giữa hai bên, Hiệp định EVFTA cũng đặc biệt nhấn mạnh đến phát triển bền vững được quy định trong Chương 13 của EVFTA. Chương 13 “Thương mại phát triển bền vững (TSD)” gồm 17 Điều, chia thành 5 nhóm nội dung chính, thúc đẩy phát triển bền vững ở những lĩnh vực khác nhau, trong đó có 5 điều về môi trường.

Để củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình thực thi EVFTA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSO trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến việc tuân thủ các cam kết về lĩnh vực môi trường, một hoạt động Rà soát các cam kết Hiệp định EVFTA về môi trường nhằm thu thập rà soát làm rõ các cam kết về môi trường quy định tại Chương 13, các chính sách liên quan đã ban hành của Việt Nam và kế hoạch thực hiện các cam kết và lộ trình thực hiện lĩnh vực môi trường trong Hiệp định EVFTA một cách hiệu quả là hết sức cần thiết.

Để thực hiện nhiệm vụ này, SRD trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” cần tuyển 01 chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về EVFTA Chương 13 (C13) và các Công ước của Liên Hợp quốc về môi trường được đề cập tại C13, để cùng SRD triển khai thực hiện việc xây dựng lộ trình môi trường (environmental roadmap).

 

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1 Mục tiêu

  • Rà soát, làm rõ và cụ thể hóa các cam kết về môi trường của Hiệp định EVFTA trong mối liên quan đến hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam và các cam kết đa phương Việt Nam tham gia.
  • cho các TCXH giám sát việc thực thi C13.

2.2. Kết quả mong đợi

-          Báo cáo rà soát đánh giá tình hình thực hiện cam kết về môi trường của Hiệp định EVFTA, thực trạng và lộ trình, kế hoạch tăng cường thực thi các cam kết.

-          Báo cáo đề xuất Kế hoạch cho các TCXH giám sát việc thực thi C13 Môi trường (KHMT).

-          Trình bày KHMT tại cuộc Họp định kỳ, tập huấn tình hình thực hiện các cam kết về Môi trường trong Hiệp định EVFTA.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ 10/10/2022 đến 16/11/2022. thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

Ngày/Date

Hoạt động/ Activities

Địa điểm/Place

Số ngày/ Days

15– 25/10/2022

Rà soát, làm rõ và cụ thể hóa các cam kết về môi trường của Hiệp định EVFTA

Hà Nội

02

25-30/10/2022

Rà soát, làm rõ và cụ thể hóa các cam kết về môi trường của Hiệp định EVFTA

Hà Nội

02

16-17/11/2022

Báo cáo trình bày tại cuộc Họp định kỳ, tập huấn tình hình thực hiện các cam kết về thương mại và phát triển bền vững Hiệp định EVFTA.

Hà Nam

01

Tổng

05

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chuyên gia nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

-          Thực hiện rà soát phân tích, xây dựng báo cáo và trình bày báo cáo

7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

  • Có trình độ từ thạc sỹ trở lên về các lĩnh vực chuyên môn về môi trường;
  • Chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý bền vững, môi trường
  • Có kinh nghiệm, kỹ năng thuyết trình;

8. ĐỊNH MỨC

+ Theo chính sách tài chính của SRD định mức được xác định cho chuyên gia tư vấn không quá 3.000.000 VNĐ/Ngày công tùy theo trình độ chuyên môn và nhu cầu của công việc.

9. HỖ TRỢ TỪ SRD

  • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
  • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
  • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 07 tháng 10 năm 2022

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt