Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển Kế toán thực hiện hoạt động “Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biển gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA/FLEGT”
Tuyển Chuyên gia Biên dịch báo cáo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số (FGMC)
Tuyển Chuyên gia Biên dịch báo cáo (FGMC)
Tuyển Chuyên gia thực hiện, trình bày nghiên cứu về cam kết môi trường và xã hội trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA (VM066)
Tuyển chuyên gia FCIM 2022
Tuyển chuyên gia FCIM (VM067)
Tuyển Chuyên gia tư vấn góp ý Đề cương của bên thứ 3 trong việc thực hiện các chủ đề nghiên cứu liên quan đến quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững trong bối cảnh Hiệp định EVFTA (VM066) (2)
Tuyển Chuyên gia thực hiện đánh giá nhu cầu và khả năng cung cấp nước sinh hoạt (VM070)
Hoạt động: Tuyển chọn thực hiện Nghiên cứu "Khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA về vấn đề môi trường, xã hội và lao động tại các hộ trồng rừng Việt Nam"
Tuyển Chuyên gia tư vấn góp ý Đề cương của bên thứ 3 trong việc thực hiện các chủ đề nghiên cứu liên quan đến quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững (VM066) (4)
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt