MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

16 DAYS OF GLOBAL ACTION ON AGRO-ECOLOGY 2022

16 DAYS OF GLOBAL ACTION ON AGRO-ECOLOGY 2022

In response to the 16-days of Global Action on Agro Ecology, the Centre for Sustainable Rural Development (SRD) facilitated the farmers to practice conserving the indigenous sticky rice varieties and promote ecological agriculture by using the varieties that are resistant to climate change. The activity attracted participation of the farmers (mostly women) and local agricultural staff.

Hưởng ứng 16 ngày Hành động Toàn cầu về Sinh thái Nông nghiệp, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã thúc đẩy nông dân thực hành bảo tồn các giống lúa nếp bản địa và tăng cường canh tác nông nghiệp sinh thái thông qua sử dụng các giống lúa bản địa có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Hoạt động thu hút sự tham gia của nông dân (chủ yếu là phụ nữ) và cán bộ nông nghiệp địa phương.

1 2

3 4

5 6

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt