Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật (VM064)

BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC

Dự án Nâng cao vị thế Người khuyết tật (VM064)

  1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

Chuẩn bị, thúc đẩy điều hành và báo cáo

Vị trí:                         

Chuyên gia tư vấn

Thời gian làm việc:

Tháng 2-3/2022

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án (tỉnh Quảng Trị)

Đối tượng:

Người dân trên địa bàn dự án (ưu tiên là thành viên CLB NKT và cha mẹ trẻ khuyết tật)

 

2. Bối cảnh

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã phối hợp với các đối tác địa phương xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

           

Trong kế hoạch hoạt động của dự án năm 2021-2022 có một số hoạt động cần sự tư vấn và hỗ trợ của chuyên gia. Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật/giám sát cho các hoạt động dự án gồm: Chia sẻ và đối thoại về luật NKT (mã 1.9); Tập huấn lập kế hoạch (mã 1.2); Họp chéo các CLB NKT (mã 1.1); Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo (mã 1.6) và Hỗ trợ họp củng cố các CLB (mã 1.1).

3. Mục đích:

Hoạt động 1.9: Chia sẻ về luật NKT

-         Cung cấp các nội dung cơ bản về Luật NKT của Việt Nam và công ước quốc tế về quyền của NKT;

-         Chia sẻ, thảo luận và trả lời một số nội dung thực hiện trong thực tế tại vùng dự án.

Hoạt động 1.9: Đối thoại về luật NKT

-         Chia sẻ, thảo luận và trả lời một số nội dung thực hiện trong thực tế tại vùng dự án liên quan đến thủ tục xác nhận khuyết tật, chế độ bảo trợ xã hội, một số quy định mới được thông báo và sẽ áp dụng từ tháng 7/2021.

Hoạt động 1.2: Tập huấn lập kế hoạch

- Xây dựng năng lực cho các thành viên CLB để quản lý vận hành CLB hoạt động có hiệu quả;

- Thành viên tham gia hiểu về kế hoạch và biết cách lập kế hoạch hoạt động + ứng dụng zoom.

Hoạt động 1.1: Họp chéo các CLB NKT và họp củng cố CLB (mã 1.1)

-         Chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm và cập nhật kế hoạch hoạt động dự án trong thời gian còn lại + thảo luận và thống nhất thực hiện + đăng ký tham gia;

-         Củng cố hoạt động và nhân sự (ban chủ nhiệm và thành viên CLB)

Hoạt động 1.6: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo (mã 1.6)

-         Cung cấp thông tin kỹ thuật về chăn nuôi heo cho các hộ tham gia hoạt động sinh kế hộ sau khảo sát.

4.Kết quả mong đợi

Hoạt động 1.9: Chia sẻ và đối thoại về luật NKT

-         100% người tham gia hiểu được các nội dung cơ bản của Luật NKT Việt Nam và công ước quốc tế về quyền của NKT;

-         Những thắc mắc và câu hỏi của các thành viên tham gia được thảo luận, phản hồi và chuyển tiếp nếu cần.

Hoạt động 1.2: Tập huấn lập kế hoạch

- Thành viên tham gia hiểu về kế hoạch và biết cách lập kế hoạch hoạt động + ứng dụng zoom.

-         12 Kế hoạch củng cố và phát triển CLB trong năm 2022 được xây dựng;

-         2-4 Kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông được xây dựng và chọn thực hiện.

Hoạt động 1.1: Họp chéo các CLB NKT và họp củng cố CLB (mã 1.1)

-         Kinh nghiệm giữa các nhóm được chia sẻ, trao đổi và kế hoạch hoạt động dự án trong thời gian còn lại được cập nhật + thảo luận và thống nhất thực hiện + các CLB đăng ký tham gia;

-         Các CLB được củng cố với lịch sinh hoạt + qui chế được rà soát, thảo luận và thống nhất + nhân sự (ban chủ nhiệm và thành viên CLB) được bổ sung và thông qua theo các thủ tục của UBND xã tương ứng.

Hoạt động 1.6: Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo (mã 1.6)

-         Hai lớp tập huấn (1 ngày/lớp) về kỹ thuật chăn nuôi heo và khác cho các hộ tham gia hoạt động sinh kế hộ sau khảo sát được tổ chức và các hộ áp dụng phù hợp với kinh nghiệm thực tế để triển khai thực hiện.

  1. 5.Nhiệm vụ và trách nhiệm của chuyên gia

-         Thảo luận với cán bộ dự án để chuẩn bị chương trình và nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia;

-         Điều hành/tổ chức/giám sát hoạt động theo đúng chương trình và kế hoạch đề ra;

-         Viết báo cáo sau hoạt động.

  1. 6.Thời gian, thời lượng và địa điểm dự kiến: trong tháng 2 và 3/2022

 

HOẠT ĐỘNG

Công việc

Số ngày

1.9

Tập huấn luật NKT

Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát

4

1.9

Đối thoại về luật NKT

Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát

4

1.2

Tập huấn lập kế hoạch

Chuyên gia tư vấn

8

1.1

Họp chéo các CLB NKT

Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát

2

1.6

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo

Hỗ trợ giám sát và tổ chức

1

1.1

Hỗ trợ họp củng cố các CLB

Hỗ trợ rà soát qui chế và thủ tục liên quan của CLB với UBND xã

5

                                                                                                      Tổng                    24

  1. 7.Chi phí:

          Tùy vào từng nội dung hoạt động để phân bổ thời gian chuẩn bị, thực hiện tại hiện trường và viết báo cáo (mỗi hoạt động bao gồm từ 2-3 ngày trong đó có 1 ngày cho chuẩn bị, 1 ngày tại thực địa và 1 ngày cho báo cáo). Tuy nhiên có hoạt động chỉ có hai ngày trong đó 1 ngày cho chuẩn bị và báo cáo và 1 ngày tại thực địa.

Thù lao cho chuyên gia sẽ dựa vào dòng ngân sách của dự án cũng như dựa trên kinh nghiệm và thỏa thuận giữa chuyên gia với SRD nhưng không vượt quá 2.000.000đ/ ngày (Hai triệu đồng). Mức thù lao của chuyên gia đã bao gồm thuế TNCN và chi phí ăn ở và đi lại.

  1. 8.Yêu cầu với chuyên gia
  • Có kiến thức về phát triển cộng đồng; các nội dung hoạt động liên quan và kinh nghiệm làm việc với người khuyết tật;
  • Có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các cuộc chia sẻ, trao đổi, tập huấn
  • Am hiểu về tình hình thực tế vùng dự án;
  • Không có tiền sử về xâm hại, bóc lột và làm dụng trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/2/2022

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt