Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn điều tra, giám sát rừng bằng phần mềm CFMS

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA,

GIÁM SÁT RỪNG BẰNG PHẦN MỀM CFMS

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

         Suy thoái rừng là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vấn đề này là việc thực thi không đầy đủ các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, thông tin chưa đầy đủ về độ che phủ của rừng và giám sát rừng không chặt chẽ. Hơn nữa, nguyên nhân gốc rễ là hệ thống thông tin dữ liệu về rừng chưa được cập nhật đầy đủ; các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương ít cơ hội tham gia trong quá trình ra các quyết định liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ, nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo từ các cơ quan quản lý các cấp còn chồng chéo và liên tục thay đổi.

         Dự án “Đối thoại về Phát triển Rừng bền vững ở Việt Nam” - mã số VM067 với mục tiêu tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (TCXH), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) kết hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm và Hội Khoa học Kỹ thuật Bảo vệ Rừng và Đa dạng Sinh học tỉnh Quảng Trị từ tháng 07/2020 đến tháng 06/2022. Địa bàn thực hiện của dự án là tỉnh Quảng Trị, Việt Nam – tỉnh có tỷ lệ suy thoái rừng cao và các xã dự án bao gồm Ba Nang, Đakrông và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrông. Đối tượng hưởng lợi là các Tổ chức xã hội (TCXH) tại tỉnh Quảng Trị và huyện Đakrông, trong khi các Tổ nhóm Cộng đồng (CĐ) chủ yếu là từ các xã dự án. Người dân thuộc 3 xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

Dự án đã phát triển một Hệ thống độc lập giám sát biến động rừng gần thời gian thực (FCIM) bằng việc sử dụng và phân tích ảnh viễn thám qua phần mềm CFMS. Qua thực tiễn thực hiện dự án đã chứng tỏ việc ứng dụng phầm mềm CFMS đạt hiệu quả cao với sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương.

Với hệ thống theo dõi và cập nhật đã được xây dựng và phát triển trong nước, thông qua dự án, các tổ chức xã hội sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống theo dõi và cập nhật biến động rừng (sau đây gọi là hệ thống dữ liệu) để thu thập và xác nhận biến động rừng để làm tư liệu và căn cứ đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp qua đó thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị rừng của địa phương và vùng.

         Nhằm nâng mở rộng và cao năng lực của các TCXH địa phương và Tổ nhóm CĐ cùng các đối tượng sử dụng thông tin từ hệ thống dữ liệu trong việc báo cáo và phân tích các nguyên nhân thực tế dẫn tới biến động rừng, làm cơ sở trao đổi với các Cơ quan quản lý nhà nước về Lâm nghiệp, Dự án triển khai xây dựng bản hướng dẫn về sử dụng hệ thống điều tra và sử dụng phần mềm CFMS cũng như xây dựng các báo cáo phục vụ công tác đào tạo hướng dẫn xây dựng dữ liệu và bản đồ diễn biến rừng do cộng đồng địa phương tự thực hiện.

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

- Xây dựng bản hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm CFMS và xây dựng dữ liệu trong hệ thống giám sát độc lập biến động rừng gần thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể:

Dự án nhằm xây dựng xây dựng hệ thống các hướng dẫn bao gồm:

 1. a)Hướng dẫn thu nhận ảnh vệ tinh;
 2. b)Hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ diến biến rừng;
 3. c)Hướng dẫn xây dựng hướng dẫn sử dụng phầm mềm CFMS;
 4. d)Hướng dẫn điều tra thu thập thông tin hiện trường;
 5. e)Hướng dẫn thu nhận thông tin xây dựng bản đồ cập nhật;
 6. f)Hướng dẫn xử lý bản đồ xây dựng bản đồ diễn biến rừng;
 7. g)Hướng dẫn thiết kế, xây dựng báo cáo diến biến rừng.

2.2. Kết quả mong đợi

+ Bộ hướng dẫn sử dụng phầm mềm CFMS được cộng đồng chấp nhận, dễ sử dụng, có tình khả thi cao và có khả năng nhân rộng ra phạm vi vùng Bắc Trung Bộ, tiến tới phạm vi toàn quốc với các sản phẩm sau:

 1. a)Hướng dẫn thu nhận ảnh vệ tinh;
  1. b)Hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ diến biến rừng;
  2. c)Hướng dẫn xây dựng hướng dẫn sử dụng phầm mềm CFMS;
  3. d)Hướng dẫn điều tra thu thập thông tin hiện trường;
  4. e)Hướng dẫn thu nhận thông tin xây dựng bản đồ cập nhật;
  5. f)Hướng dẫn xử lý bản đồ xây dựng bản đồ diễn biến rừng;
  6. g)Hướng dẫn thiết kế, xây dựng báo cáo diến biến rừng.

3. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

+ Thời gian thực hiện từ tháng 1/10 – 15/12/2021:

TT

Hoạt động

Địa điểm

Số công

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch

Hà Nội

1

 

2

Thu thập tài liệu từ các tổ công tác địa phương

Quảng Trị

8

(3 xã)

3

Làm việc với cán bộ địa phương

Quảng Trị

2

 

4

Làm việc với công ty tư vấn xây dựng phần mềm

Hà Nội

1

 

5

Xây dựng hướng dẫn phầm mềm CFMS

Hà Nội

5

 

6

Xây dựng hướng dẫn xử lý bản đồ

Hà Nội

4

 

7

Xây dựng hướng dẫn xây dựng báo cáo nội nghiệp

Hà Nội

3

 

8

Xây dựng hướng dẫn xử lý ảnh vệ tinh Sentinel 2

Hà Nội

4

 

9

Xây dựng hướng dẫn thu thập thông tin ngoại nghiệp

Quảng Trị; Hà Nội

3

 

10

Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu

Hà Nội

4

 

11

Xây dựng mẫu báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước

Hà Nội

3

 

12

Tổ chức hội thảo xin ý kiến tham vấn

Hà Nội và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

2

 

 

Tổng

 

40

(chưa kể kinh phí tổ chức tham vấn)

 

4. KINH PHÍ THỰC HIỆN

a) Nguồn kinh phí: Từ dự án FGMC cho năm thứ nhất và dự án UNDEF và các năm tiếp theo theo dự toán được SRD phê duyệt.

5. KHUNG HƯỚNG DẪN

1/ Đặt vấn đề;

2/ Quan điểm trong điều tra giám sát do cộng đồng thực hiện;

3/ Mô hình điều tra, giám sát;

4/ Phần mềm phục vụ cho điều tra giám sát (giới thiệu chức năng);

5/ Các bước thực hiện trong điều tra giám sát, xây dựng bản đồ diễn biến rừng:

a)Thu nhận ảnh vệ tinh;

b)Xử lý ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ diến biến rừng;

c)Sử dụng phầm mềm CFMS;

d)Điều tra thu thập thông tin hiện trường;

e)Thu nhận thông tin xây dựng bản đồ cập nhật;

f)Xử lý bản đồ xây dựng bản đồ diễn biến rừng;

g)Báo cáo diến biến rừng.

6/ Phụ lục.

7/ Tài liệu tham khảo.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt