Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia đánh giá cuối kì

Đặt vấn đề

Dự án “Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” (gọi tắt là dự án) được tổ chức Manos Unidas tài trợ và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) quản l‎ý và triển khai dự án.

Dự án có 02 mục tiêu cụ thể là nâng cao năng lực sinh kế của người dân theo hướng bảo tồn hệ sinh thái và phát triển cây dược liệu, và tăng thu nhập và cơ hội sinh kế cho người dân thông qua các mô hình trồng và phát triển cây dược liệu tại địa phương theo định hướng thị trường.

Các kết quả mong đợi của dự án như sau:

 • Kết quả mong đợi 1.1: Kiến thức và kỹ thuật trồng và phát triển cây dược liệu theo định hướng thị trường của người dân được cải thiện
 • Kết quả mong đợi 1.2: Thay đổi nhận thức cho người dân và đối tác địa phương trong việc áp dụng các mô hình nông nghiệp thông minh
 • Kết quả mong đợi 2.1: Thông tin thị trường và kết nối doanh nghiệp được thiết lập, nhóm hợp tác sản xuất theo gói sản phẩm được thành lập
 • Kết quả mong đợi 2.2: Đa dạng hóa các mô hình sinh kế và thay đổi phương thức sản xuất theo định hướng tiếp cận chuỗi giá trị

Dự án được triển khai trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 1/2017 và sẽ kết thúc vào tháng 12/2019. Trong suốt thời gian triển khai, dự án đã đạt được các thành quả nhất định. Theo kế hoạch dự án, 01 đợt đánh giá cuối kỳ sẽ được tổ chức để xem xét các kết quả đạt được so với các mục tiêu và các chỉ số đánh giá đưa ra ban đầu.

Một nhóm chuyên gia độc lập (gồm trưởng nhóm và thành viên) sẽ được thuê để phối hợp với nhóm cán bộ dự án và các bên liên quan khác (đối tác địa phương, người dân tham gia dự án) tiến hành đánh giá cuối kỳ này.

Mục tiêu đánh giá cuối kỳ

 • Xác định kết quả dự án đạt được so với kế hoạch và mục tiêu đề ra tính đến tháng 11/2019
 • Phân tích Điểm mạnh, điểm yếu và các mặt còn hạn chế của dự án (phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể để cải thiện)
 • Phân tích cách tiếp cận của dự án về:
 • Phát hiện những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án
 • Đề xuất các vấn đề/lĩnh vực cần tiếp tục can thiệp và hỗ trợ trong giai đoạn tới.
  • Một bản đề xuất đánh giá (gồm phương pháp, công cụ, chương trình và cách thức tổ chức thực hiện)
  • Một bản báo cáo dự thảo tiếng Việt gửi các bên liên quan để góp ý
  • Một bản báo cáo tiếng Việt hoàn thiện và bản dịch báo cáo sang tiếng Anh.
  • tính phù hợp: mức độ mà các mục tiêu, chiến lược thực hiện và hoạt động là phù hợp/thích hợp so với nhu cầu của đối tượng hưởng lợi và các bên liên quan của dự án
  • tính hiệu suất: mức độ mà dự án đạt được mục tiêu, đầu ra và kết quả thực tế
  • tính hiệu quả: so sánh kết quả đạt được trong mối quan hệ với nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài chính và thời gian) đã sử dụng
  • tính bền vững: mức độ mà kết quả đạt được hiện tại và sự duy trì kết quả này khi dự án kết thúc

Thời gian dự kiến

Đánh giá dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11/2019 và kết thúc vào đầu tháng 12/2019.

Giám sát và hỗ trợ

Nhóm chuyên gia sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành dự án và nhóm cán bộ dự án để thực hiện công việc

 • Nhóm cán bộ dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết và phối hợp tổ chức các buổi hội thảo cho chuyên gia theo đề xuất đã thống nhất.

Tiêu chuẩn chuyên gia

Chuyên gia cần đảm bảo được những tiêu chí sau đây:

Có phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá dự án theo phương pháp có sự tham gia

  • Có kinh nghiệm thực hiện dự án nông lâm nghiệp, sinh kế, hoặc lĩnh vực liên quan
 • Có kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu
 • Có kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy và hướng dẫn
 • Có kỹ năng viết báo cáo rõ ràng, chặt chẽ và súc tích.
 • Nói và viết tiếng Anh thành thạo
 • Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.
 • Liên hệ

  Ứng viên gửi CV và bản đề xuất đánh giá đến bà Vũ Thị Bích Hợp theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết. 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt