MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TÀI LIỆU GỬI TỚI ĐOÀN ĐÁM PHÁN CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THAM GIA CUỘC HỌP CÁC BÊN LIÊN QUAN CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC LẦN THỨ 24 (UNFCCC COP24)

Việt Nam hiện có khoảng 1.000 tổ chức phi chính phủ/ tổ chức xã hội (VNGO/CSO) và gần 900 tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) gọi tắt chung là CSO/NGO đang hoạt động trong việc hỗ trợ các cộng đồng ở địa phương phát triển sinh kế bền vững, nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH).

Từ năm 2008 các CSO/NGO đã thành lập ra hai mạng lưới: Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) và mạng lưới các NGO Việt Nam về biến đổi khí hậu (VNGO&CC). Tháng 11 năm 2011, hai mạng lưới CCWG và VNGO&CC đã ký bản Thỏa thuận hợp tác với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nay là Cục BĐKH (DCC) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục đích chia sẻ các thông tin và hoạt động về các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu với Chính phủ và đồng thời cập nhật các chính sách và kế hoạch của Chính phủ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.
Nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris một cách có hiệu quả trên quy mô quốc gia, ngày 28/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Dự kiến NAP sẽ được hoàn thiện và ban hành vào năm 2019.

Việt Nam hiện có khoảng 1.000 tổ chức phi chính phủ/ tổ chức xã hội (VNGO/CSO) và gần 900 tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) gọi tắt chung là CSO/NGO đang hoạt động trong việc hỗ trợ các cộng đồng ở địa phương phát triển sinh kế bền vững, nâng cao sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH).
Từ năm 2008 các CSO/NGO đã thành lập ra hai mạng lưới: Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) và mạng lưới các NGO Việt Nam về biến đổi khí hậu (VNGO&CC). Tháng 11 năm 2011, hai mạng lưới CCWG và VNGO&CC đã ký bản Thỏa thuận hợp tác với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nay là Cục BĐKH (DCC) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục đích chia sẻ các thông tin và hoạt động về các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu với Chính phủ và đồng thời cập nhật các chính sách và kế hoạch của Chính phủ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.
Nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris một cách có hiệu quả trên quy mô quốc gia, ngày 28/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAP) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Dự kiến NAP sẽ được hoàn thiện và ban hành vào năm 2019.

Kế hoạch thích ứng quốc gia là một khung chính sách có các quy trình đánh giá và đáp ứng các nhu cầu thích ứng, điều phối các hoạt động phát triển nhằm phục hồi và thích ứng với khí hậu. Đây là một quy trình dài hạn nhằm tạo ra những thay đổi mang tính chuyển hóa, hướng tới việc nâng cao năng lực của con người và các hệ sinh thái nhằm giảm tính dễ bị tổn thương với các tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực thích ứng và khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với các điều kiện khí hậu mới.
Sự tham gia của các tổ chức CSO/NGO vào công tác hoạch định các chương trình lớn và các chính sách có liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ là biện pháp hữu hiệu rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là công tác thích ứng ở cấp cộng đồng.
Nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình cũng như trên cơ sở các hoạt động và kết quả thu được từ thực tiễn với rất nhiều mô hình thích ứng đã được triển khai thành công tại cộng đồng, các tổ chức CSO/NGO mong muốn được đóng góp và tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình từ xây dựng tới thực hiện NAP và dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia” được ra đời với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ khí hậu Toàn cầu, UNDP (GEF Small Grant Program, UNDP).

Tài liệu này được xây dựng để gửi tới Đoàn Đàm phán của Chính phủ Việt Nam tham gia Cuộc họp các bên liên quan Công ước khung cuatr Liên Hợp Quốc lần thứ 24 (UNFCCC COP24).

Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt