MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

THẢO LUẬN XÂY DỰNG KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ VPA/FLEGT

       Xây dựng Khung giám sát và đánh giá tổng thể việc thực hiện Hiệp định VPA bao gồm giám sát độc lập và đánh giá tác động Hiệp định về kinh tế, xã hội, môi trường. Đó là nội dung được thảo luận trong cuộc họp lần thứ 5 Nhóm nòng cốt đa bên về hiện định VPA/FLEGT tổ chức ngày 5/3/2019 tại Hà Nội.
       Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2019-2020 do Bộ NN và PTNT phê duyệt, Tổng cục Lâm nghiệp đang chủ trì xây dựng Khung giám sát và đánh giá tổng thể việc thực hiện Hiệp định VPA. Nội dung của Điều khoản tham chiếu xây dựng Khung giám sát và đánh giá đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp lần thứ 5 Nhóm nòng cốt đa bên. Các trao đổi trong cuộc họp đã thống nhất giám sát và đánh giá VPA gồm 3 hợp phần: i) Đánh giá tính sẵn sàng vận hành của của hệ thống VNTLAS; ii) Đánh giá độc lập; iii) Giám sát tác động của Hiệp định VPA. Đánh giá tính sẵn sàng vận hành của của Hệ thống VNTLAS được thực hiện trước khi bắt đầu cấp phép FLEGT. Đánh giá độc lập và Giám sát tác động của VPA được thực hiện sau khi bắt đầu cấp phép FLEGT nhưng được chuẩn bị và nghiên cứu cơ sở ở giai đoạn trước khi cấp phép FLEGT.
       Khung giám sát và đánh giá tổng thể việc thực hiện Hiệp định VPA được sử dụng để hướng dẫn phía Việt Nam, EU, các bên liên quan thực hiện giám sát, đánh giá trong tiến trình thực hiện VPA. Dự kiến Khung giám sát và đánh giá sẽ do nhóm chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế xây dựng thông qua một tiến trình tham vấn nhằm đảm bảo đáp ứng những trông đợi của phía Việt Nam và EU cũng như các bên liên quan, với sự hỗ trợ của một số cán bộ đầu mối từ Tổng cục Lâm nghiệp, EU và Nhóm nòng cốt đa bên. Khung giám sát và đánh giá sau khi được xây dựng sẽ trình Ủy ban thực thi chung (JIC) phê duyệt.
       Hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Khung giám sát và đánh giá tổng thể việc thực hiện Hiệp định VPA là hoạt động trong khổ dự án "Các tổ chức xã hội giám sát tác động của VPA trong bối cảnh FLEGT và REDD+" do tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp quốc (FAO) tài trợ, được thực hiện bởi Trung tâm SRD.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi thảo luận:

 

IMG 8137

Cuộc họp Nhóm nòng cốt đa bên  lần thứ 5 được chủ trì bởi lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và lãnh đạo Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam

IMG 8195

Trình bày nội dung Điều khoản tham chiếu xây dựng Khung giám sát và đánh giá

IMG 8216

 

IMG 8240

Các ý kiến thảo luận về Điều khoản tham chiếu xây dựng Khung giám sát và đánh giá

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt