Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TÓM TẮT

1) Nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA nhằm mục tiêu:  i) Phân tích tình hình sử dụng gỗ nguyên liệu và dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong giai đoạn 2022-2030; ii) Phân tích tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến từng bước giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến xuất khẩu G&SPG sang thị trường châu Âu. Nội dung nghiên cứu tập trung vào: i) Đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường EU và các giải pháp; ii) Tổng quan, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến từng bước giảm gỗ nguyên liệu nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước.

2) Nghiên cứu đã thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp; lựa chọn 03 vùng đại diện cho 03 miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Tại mỗi vùng chọn một số địa phương (tỉnh) làm điểm nghiên cứu; điều tra 46 doanh nghiệp bằng bảng hỏi; phỏng vấn sâu 16 cơ sở chế biến. Số liệu phỏng vấn được trích xuất từ phần mềm KoboToolbox qua phần mềm MS. Excel đã được rà soát, làm sạch, mã hoá…; Sử dụng phần mềm IBM SPSS Statistics 22 để phân tích các chỉ tiêu thống kê mô tả, biểu đồ hoá và thăm dò các mối quan hệ (nếu có). Nghiên cứu đã tiếp thu góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tại 03 cuộc họp kỹ thuật và 01 hội thảo. 

Để biết thêm chi tiết về báo cáo, nhấn vào link sau: Link

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt