Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nắm bắt được tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với công chúng nói chung và các bên liên quan trong hoạt động thương mại gỗ hợp pháp – quản trị rừng bền vững nói riêng, dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu” – VM066 – đã lồng ghép hoạt động “Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về VPA và EVFTA”.

Chiến lược truyền thông này được xây dựng dựa trên năng lực và nhu cầu truyền thông của mạng lưới VNGO-EVFTA cũng như nội hàm quy định tại chương 13 nói trên. Ngoài ra, bản chiến lược này cũng được xây dựng dựa trên nền tảng bối cảnh chính trị, xã hội, kinh tế giai đoạn 2020 – 2023.

Vui lòng truy cập toàn văn Dự thảo thứ nhất của Chiến lược tại ĐÂY

-----

Understanding the influence of the media on the public in general and stakeholders in legal timber trade - sustainable forest governance in particular, the project “Promoting forest governance and timber trade through the EU-Vietnam Free Trade Agreement" - VM066 - has integrated the activity "Develop and implement a communication plan about VPA and EVFTA - Visibility action"

This communication strategy is based on the communication capacity and needs of the VNGO-EVFTA network as well as the contents specified in Chapter 13 above. In addition, this strategy is also built on the basis of the political, social and economic context in the period 2020-2023.

Please click HERE for the first draft of the strategy

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt