Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Nhằm củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSO trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến thương mại gỗ bền vững, các thành viên có năng lực và quan tâm đến cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA của mạng lưới VNGO-FLEGT và một số CSO có liên quan sẽ được lựa chọn để thành lập nên mạng lưới VNGO-EVFTA.

Để các thành viên của mạng lưới này có thể tham gia hiệu quả vào EVFTA, cần thực hiện một đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA. Thông qua đánh giá này, những nhu cầu nâng cao năng lực của các tổ chức trong mạng lưới sẽ được xác định và từ đó có chiến lược để cải thiện những “lỗ hổng” về năng lực này cho các thành viên của mạng lưới. Qua đó, hỗ trợ các tổ chức trong mạng lưới có đủ kiến ​​thức để giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA cũng như đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững.

 

Xem toàn văn Báo cáo tại ĐÂY

-----

 

        In order to reinforce and perpetuate the results achieved in the VPA process, promote and enhance the role of CSOs in monitoring EVFTA implementation related to sustainable timber trade, members are competent and interested. Considering both the VPA / FLEGT and EVFTA agreements of the VNGO-FLEGT network and a number of related CSOs will be selected to form the VNGO-EVFTA network.

 

      In order for the members of this network to effectively participate in EVFTA, a capacity-building needs assessment should be conducted for the VNGO-FLEGT Network members and related social organizations on monitoring. enforce EVFTA. Through this assessment, the capacity building needs of the organizations in the network will be identified and a strategy will then be taken to improve these capacity gaps for the members of the network. Thereby, supporting the organizations in the network to have sufficient knowledge to monitor the implementation of the EVFTA Agreement as well as effectively contribute to policy dialogue on issues related to Sustainable Timber Trade.

 

Please click HERE for the full report

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt