Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Our Vision : SRD : Centre for Rural Development

Tầm nhìn

Các cộng đồng dễ bị tổn thương có quyền kiểm soát nguồn lực và làm chủ cuộc sống của họ trong một môi trường lành mạnh, bền vững và một xã hội được quản trị tốt.

 

Sứ mệnh

SRD làm việc với các bên liên quan để tạo sự thay đổi thực sự tại cấp hoạch định chính sách và thực thi chính sách.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt