MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Báo cáo NDC Việt Nam: Tăng cường Quản trị rừng để phục hồi rừng thành công

Đóng góp quốc gia tự xác định (NDC) phản ánh cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính (GHG) trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, nông nghiệp, chất thải và sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF). Trong đó, lâm nghiệp được xác định là lĩnh vực giảm thiểu cốt lõi trong LULUCF và cũng là giải pháp hấp thụ carbon duy nhất trong NDC. Công tác quản trị rừng tốt là nền tảng để phục hồi rừng thành công, góp phần đạt được các mục tiêu trong NDC.

Nghiên cứu này đưa ra các vấn đề lâm nghiệp hiện nay ở Việt Nam dưới góc độ quản trị rừng và diễn giải vai trò của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề này. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội (TCXH) có thể được thực hiện bằng cách tăng cường chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các TCXH. Cần có các cơ chế hợp tác để phát huy vai trò của các TCXH trong việc phối hợp triển khai NDC, ví dụ như sự tham gia của các TCXH trong giám sát độc lập tiến trình NDC để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Nghiên cứu này cũng cung cấp một số ví dụ điển hình để chứng minh tầm quan trọng của quản trị rừng và quyền cộng đồng trong phục hồi rừng. Cách tiếp cận có sự tham gia là chìa khóa để đảm bảo phục hồi rừng thành công. Việc tham vấn ý kiến cộng đồng địa phương cần được thực hiện trong quá trình xây dựng và thực hiện công tác phục hồi rừng. Cần có cơ chế cho các TCXH tham gia đầy đủ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phục hồi rừng trong NDC 

Vui lòng click vào đường link bên dưới để xem chi tiết Báo cáo:

http://www.srd.org.vn/images/Docs/Report%20on%20Vietnam%27s%20NDC%20-%20VIE.pdf

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt