Cơ hội làm việc cùng SRD


"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

Tuyển Chuyên gia tư vấn phản biện và góp ý cho "Nghiên cứu về vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT"
Tuyển Chuyên gia thực hiện khảo sát thông tin nghiên cứu về giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ
Tuyển Chuyên gia tư vấn thực hiện "Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biển gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi hiệp định VPA/FLEGT” (4)
Tuyển Chuyên gia tư vấn, thực hiện "Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT" (3)
Tuyển Chuyên gia thực hiện "Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT" (2)
Tuyển Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật (VM064)
Tuyển Chuyên gia Tư vấn, thực hiện "Nghiên cứu vấn đề giới trong hoạt động trồng rừng và chế biến gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhằm giám sát thực thi Hiệp định VPA/FLEGT" (1)
Tuyển dụng: Điều phối viên cho hoạt động - Chia sẻ một số chính sách về quản lý, bảo vệ, giao đất giao rừng ngập mặn và quá trình thực hiện - VM069
Tuyển Chuyên gia Khảo sát thông tin sinh kế bền vững
Tuyển Chuyên gia Khảo sát thông tin về sinh kế bền vững thông qua hệ thống nông - lâm nghiệp
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt