Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển đơn vị thực hiện Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

 

Tuyển chọn tổ chức/đơn vị thực hiện chủ đề nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số

 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) được ký kết ngày 19/10/2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2019. Hiệp định được ban hành kèm theo Quyết định số 1642 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Phụ lục IX, các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của việc thực hiện Hiệp định sẽ phải được theo dõi và đánh giá, và trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp thích hợp để giảm thiểu mọi tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương liên quan. Cộng đồng, hộ gia đình và ngành công nghiệp gỗ theo cam kết tại Điều 16 của Hiệp định. Để đạt được điều này, khuôn khổ giám sát và đánh giá VPA/FLEGT đã được xây dựng và được phê duyệt theo Quyết định số 2/2021 của Ủy ban thực hiện chung (JIC).

Các chỉ số chính của đánh giá và giám sát VPA/FLEGT bao gồm các tác động xã hội, tác động môi trường, tác động kinh tế, tác động thực thi pháp luật/quản trị và hợp tác quốc tế. Trong số đó, việc đo lường các tác động xã hội của hiệp định này vẫn chưa được giải quyết một cách toàn diện.

 

Thể loại

Chỉ số

Lao động trong các doanh nghiệp chuỗi cung ứng gỗ

Giám sát các chỉ số chính đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng gỗ từ rừng đến điểm cuối cùng

-       Số lượng và loại hình (trình độ kỹ năng, cố định / bán thời gian) của nhân viên và những thay đổi theo thời gian do đầu tư vào quá trình xử lý hiệu quả;

-       Theo dõi mức thu nhập ngành gỗ so với mức bình quân chung của cả nước;

-       Số biên chế của các tổ chức

-       % người lao động có sổ bảo hiểm xã hội;

-       Theo dõi các vi phạm về sức khỏe và an toàn;

-       Có tên trong danh sách nộp kinh phí công đoàn;

-       Các điều khoản phúc lợi xã hội khác liên quan đến lĩnh vực đang được xem xét trong chuỗi cung ứng gỗ;

-       Theo dõi các công ty OCS-1 / OCS-2 để kiểm tra xem việc không tuân thủ các nghĩa vụ đối với nhân viên là một phần của lỗi này

Đánh giá sự hiểu biết về các yêu cầu đối với tính hợp pháp của gỗ (các yếu tố của Định nghĩa hợp pháp và VNTLAS) của người lao động trong các công ty trong chuỗi cung ứng gỗ / sản phẩm gỗ tập trung vào công nghiệp / chế biến

Làm thế nào để người lao động của doanh nghiệp hiểu được các yêu cầu pháp lý được nêu trong VPA và đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về thuế và người lao động.

Sinh kế của phụ nữ, dân tộc thiểu số và cộng đồng vùng sâu, vùng xa

Tác động của VPA lên giới

-       Quyền và tập quán sử dụng đất và sử dụng tài nguyên rừng;

-       Cơ hội phát triển kinh tế và việc làm trong sản xuất lâm nghiệp và các ngành công nghiệp;

-       Tham gia, đại diện và lãnh đạo trong các thể chế ngành lâm nghiệp, phúc lợi xã hội và nguồn nhân lực;

-       Kiến thức về VPA / VNTLAS và hiểu biết về sinh kế của họ / cộng đồng.

Ảnh hưởng của VPA đối với các dân tộc thiểu số

-       Quyền và tập quán sử dụng đất và sử dụng tài nguyên rừng;

-       Cơ hội phát triển kinh tế và việc làm trong sản xuất lâm nghiệp và các ngành công nghiệp;

-       Tham gia, đại diện và lãnh đạo trong các thể chế ngành lâm nghiệp, phúc lợi xã hội và nguồn nhân lực;

-       Kiến thức về VPA / VNTLAS và hiểu biết về sinh kế của họ / cộng đồng.

Hiện tại, việc đo lường tác động xã hội của VPA/FLEGT mới chỉ tập trung vào cải thiện sinh kế của phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số gắn với kinh doanh chuỗi cung ứng gỗ và việc quản lý chuỗi cung ứng này không quan tâm đến điều kiện văn hóa và môi trường của họ. Đặc biệt, tác động xã hội của VPA/FLEGT đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đo lường một cách định tính bằng thực tiễn và quyền sử dụng đất tài nguyên lâm nghiệp, các cơ hội kinh tế liên quan đến sản xuất lâm nghiệp. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu để đánh giá tác động xã hội của VPA/FLETG chỉ mang tính chất thể hiện đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế - xã hội về phát triển dân tộc thiểu số của UBDT và cuộc điều tra mức sống của Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Hạn chế nổi lên là do các nguyên nhân: (1) Chưa có báo cáo tổng thể, nghiên cứu và phân tích thực trạng về đo lường tác động của Hiệp định đối với các vấn đề xã hội, đặc biệt là tác động xã hội của VPA/FLEGT đối với người dân tộc thiểu số đang cung cấp gỗ hoặc làm việc cho các nhà cung cấp gỗ. Trong khi đó, các nghiên cứu hiện có về dân tộc thiểu số và khía cạnh kinh tế - xã hội của ngành lâm nghiệp chủ yếu dựa trên dữ liệu / thông tin định tính; (2) Mặc dù bốn chỉ số đã được xây dựng để giám sát tác động xã hội của VPA/FLEGT đối với người dân tộc thiểu số và lao động trong các doanh nghiệp gỗ, chúng vẫn chưa bao quát hết các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số và lao động trong doanh nghiệp; (3) có ít dữ liệu cụ thể về cách VPA có thể ảnh hưởng đến các dân tộc thiểu số đa dạng; và (4) quy trình đo lường các tác động xã hội liên quan của VPA/FLEGT chưa được xây dựng hoàn chỉnh.

            Vì vậy, trong khuôn khổ dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí Hậu (FGMC)” thực hiện nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số giám sát tác động của VPA/FLEGT đến đồng bào dân tộc thiểu số để xác định và xây dựng bộ chỉ số đánh giá và giám sát tác động môi trường và xã hội của VPA/FLEGT đối với đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp.

            SRD cần tuyển đơn vị/tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

2. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu:

-          Đóng góp vào phương pháp luận để giám sát tác động của VPA, và

-          Đóng góp vào đánh giá cơ sở thông qua việc củng cố những khoảng trống về kiến thức và thông tin đối với tình hình của các dân tộc thiểu số liên quan đến VPA/FLEGT Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể của dự án:

-          Thu thập và xem xét các dữ liệu định lượng và thông tin định tính sẵn liên quan đến tình hình của các dân tộc thiểu số và VPA/FLEGT;

-          Phân tích và mô tả, cùng với các bằng chứng hỗ trợ, thể hiện mức độ tham gia của các hộ gia đình/cộng đồng dân tộc thiểu số vào sản xuất gỗ cho ngành công nghiệp chế biến và chuỗi cung ứng hướng tới xuất khẩu, hoặc việc làm trong các ngành này ở các vùng khác nhau của đất nước;

-          Xác định danh sách 10 tỉnh trên toàn quốc nơi tập trung nhiều hộ gia đình/cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia sản xuất gỗ cho công nghiệp chế biến và chuỗi cung ứng hướng tới xuất khẩu có thể được lựa chọn cho nghiên cứu giám sát tác động của VPA/FLEGT trong tương lai;

-          Cung cấp các bằng chứng dựa trên các chỉ số được đề xuất ở trên (tức là dữ liệu định lượng và thông tin định tính) có thể được sử dụng cho Đánh giá cơ sở, bao gồm cả dữ liệu thống kê có liên quan.

 1. 3.KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Báo cáo tổng quan các tài liệu liên quan đến mối liên hệ giữa VPA/FLEGT và dân tộc thiểu số, thông qua đó xác định và cụ thể các chỉ số đánh giá tác động theo khung khung giám sát đánh giá IMIM;

-          Danh sách 10 huyện trong cả nước  nơi có hộ gia đình/ cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến gỗ, làm cơ sở cho việc đánh giá tác động của VPA trong thời gian tới;

-          Bộ công cụ thu thập thông tin liên quan đến tác động của VPA/FLEGT lên đối tượng dân tộc thiểu số;

-          Bộ số liệu số liệu khảo sát tại 10 huyện đã được xác định về tác động của VPA/FLEGT lên đối tượng dân tộc thiểu số;

-          Báo cáo khảo sát đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến tối tượng dân tộc thiểu số;

-          03 bản tin chính sách về các các vấn đề của hộ DTTS trong tiến trình VPA/FLEGT.

 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Hoạt động

Kết quả mong đợi

Thời gian thực hiện

 
 

Hoàn thiện bản đề cương nghiên cứu và khung nghiên cứu chi tiết

Một bản bản đề cương nghiên cứu và khung nghiên cứu chi

01-  10/11/2021

 

Tiến hành nghiên cứu nội nghiệp

- Danh sách toàn diện các nguồn thông tin và dữ liệu định lượng và định tính có liên quan;

- Bảng dữ liệu được biên soạn dựa trên các nguồn thứ cấp; và

- Dự thảo danh sách các chỉ số tác động xã hội liên quan đến các dân tộc thiểu số và VPA/FLEGT

11 - 25/11/2021

 

Tham vấn các chuyên gia về các chỉ số hợp lệ và cơ sở dữ liệu sẵn có

Một danh sách các chỉ số được đề xuất và cơ sở dữ liệu có sẵn

26 - 30/11/2021

 

Xây dựng phương pháp thu thập số liệu

Dự thảo bảng hỏi, check-list,

 

Tham vấn chuyên gia về các thực thu thập số liệu

Bảng hỏi hoàn thiện, check list và hướng dẫn

 

Thực hiện khảo sát tại 10 tỉnh đại diện

- Hoàn thành khảo sát 800 hộ DTTS/10 tỉnh

- Hoàn thành 10 thảo luận nhóm/10 tỉnh

- Hoàn thành phỏng vấn sâu 4 đại diện từ Công ty gỗ và các tác nhân trong chuỗi cung ứng gỗ từ hộ DTTS

- 10 file số liệu riêng biệt của 10 tỉnh theo mẫu thiết kế

- 10 báo cáo khảo sát riêng của 10 tỉnh

01/12 - 15/02/2022

 

Phân tích số liệu

Dữ liệu được phân tích được cấu trúc bởi các chỉ số khác nhau

16/02 - 05/03/2022

 

Viết báo cáo

Báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt, đề xuất về các chỉ số cho khung giám sát và đánh giá..

06 - 15/03/2022

 

Chia sẻ kết quả và báo cáo

Trình bày kết quả tại cuộc họp nhóm nòng cốt VPA

16 - 21/03/2022

 
 1. 5.NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA NGHIÊN CỨU

Các đơn vị tham gia nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

 • Thực hiện rà soát và đánh giá các kết quả của nghiên cứu đúng theo mục tiêu và kết quả dự tính ban đầu, cũng như tính thực tiễn và chất lượng của báo cáo;
 • Viết báo cáo góp ý kiến và khuyến nghị về các kết quả nghiên cứu của báo cáo.
 1. 6.YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ
 2. 7.HỖ TRỢ TỪ SRD
 • Là một đơn vị/tổ chức pháp nhân đã đăng ký tại Việt Nam và là một tổ chức phi lợi nhuận có hệ thống kế toán tốt, có hồ sơ đánh giá kiểm toán tốt.
 • Chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong thực hiện lĩnh vực lâm nghiệp, kiến thức và thông tin đối với tình hình của các dân tộc thiểu số; VPA/FLEGT và những lĩnh vực liên quan;
 • Có kinh nghiệm và chuyên môn trong xây dựng chính sách, vận động chính sách, đánh giá và nghiên cứu về tác động môi trường xã hội của người dân tộc thiểu số trong tiến trình thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, hiểu biết về VPA/FLEGT;
 • Có kinh nghiệm và chuyên môn về thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông tin – cơ sở dữ liệu, viết báo cáo và khyến nghị chính sách;
 • Có mối quan hệ và kinh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương, làm việc với các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương.
 • SRD sẽ cử các cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm thích hợp cùng phối hợp chặt chẽ với đơn vị/tổ chức trúng cử để thực hiện hoạt động nghiên cứu (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • SRD sẽ đề cử và mời các thành viên có đủ năng lực và chuyên môn của mạng lưới VNGO-EVFTA tham gia vào hoạt động nghiên cứu tại địa điểm thực hiện nghiên cứu;
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các Đơn vị/ tổ chức quan tâm xin gửi hồ sơ (thông tin tổ chức, đề xuất đề cương nghiên cứu; kế hoạch chi tiết; ngân sách dự kiến) và thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 15 tháng 10 năm 2021

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt