Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Thông báo tuyển dụng: Chuyên gia tập huấn chính về biến đổi khí hậu - dự án "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tập huấn chính về i) khí hậu, biến đổi khí hậu và tác động của nó trong khu vực; ii) tầm quan trọng chung của rừng đối với khí hậu và hệ sinh thái; iii) vai trò cụ thể của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ bờ biển và bờ sông, đa dạng sinh học và sinh kế của người dân, cũng như tác động tiêu cực của việc phá hủy và suy thoái tài nguyên trong khu vực. (mã hoạt động 1.1.4) – Năm thứ nhất

1.         ĐẶT VẤN ĐỀ

Biến đổi khí hậu là một vấn đề nóng được sự quan tâm của toàn thế giới. Chính phủ Việt Nam đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu đối với phát triển và an sinh xã hội nên ngay từ năm 1994 đã phê chuẩn Công ước Khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu và năm 2002 phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.

Rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ Carbon với khả năng lưu trữ cao gấp 3 đến 5 lần so với rừng trên cạn. Tuy nhiên, rừng ngập mặn trên toàn cầu đang bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á do biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong những thập kỷ qua, trữ lượng rừng ngập mặn bị thu hẹp hơn 35%. Trong khi đó, sự tàn phá rừng ngập mặn gây ra 10% lượng phát thải khí nhà kính.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại tỉnh Cà Mau với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch hoạt động dự án năm thứ nhất; Trung tâm cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện hoạt động tập huấn về tập huấn biến đổi khí hậu, vai trò của rừng ngập mặn cụ thể như sau:

2.         MỤC TIÊU:

2.1.                      Mục tiêu chung:

Tăng cường nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu đối với tình hình sản xuất, đời sống của người dân tỉnh Cà Mau nói chung và VQG Mũi Cà Mau, BQL Rừng phòng hộ Tam Giang nói riêng, nhất là tác động đối với những người dễ bị tổn thương. Tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của rừng ngập mặn trong ứng phó với BĐKH, vai trò của bảo vệ RNM và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong việc phát triển sinh kế. Nâng cao năng lực áp dụng các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu sẽ được thực hiện tại địa phương.

2.2.                      Mục tiêu cụ thể:

Tổ chức 14 lớp tập huấn mỗi năm về các chủ đề có liên quan đến i) khí hậu, biến đổi khí hậu và tác động của nó trong khu vực; ii) tầm quan trọng chung của rừng đối với khí hậu và hệ sinh thái; iii) vai trò cụ thể của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ bờ biển và bờ sông, đa dạng sinh học và sinh kế của người dân, cũng như tác động tiêu cực của việc phá hủy và suy thoái tài nguyên trong khu vực cho các đối tượng thụ hưởng dự án tại VQG Mũi Cà Mau và BQL RPH Tam Giang.

Căn cứ theo nội dụng tập huấn dự kiến như trên, chuyên gia tư vấn đề xuất các chuyên đề và đề cương chương trình tập huấn cho khoá học này. Trọng tâm tập huấn sẽ bao gồm nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn ở các nội dung đã nêu ở trên.

Các nội dung tập huấn lồng ghép được vai trò của nữ giới trong ứng phó với BĐKH, tăng cường bình đẳng giới trong ứng phó với BĐKH và lập kế hoạch thích ứng ở địa phương.

Trên 90% người dân có hiểu biết về các nội dung đã được tập huấn, trong đó tối thiểu 80% người dân có thể hiểu rõ và có khả năng áp dụng các biện pháp thích ứng với BĐKH vào đời sống sau 3 năm tập huấn.

Nâng cao kỹ năng lồng ghép các nội dung thích ứng/giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu vào kế hoạch công tác của cơ quan cho các cán bộ xã, huyện, tỉnh được tập huấn.

Tăng cường liên kết giữa cộng đồng và các bên liên quan trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng ngập mặn, triển khai kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng và cách tiếp cận hệ sinh thái.

3.         THỜI GIAN, SẢN PHẨM BÀN GIAO

Thời gian thực hiện hoạt động thực tế là 34 ngày trong khoảng thời gian tháng 08 – tháng 09 năm 2021, tuỳ theo tình hình của đại dịch COVID-19 và điều kiện bố trí thời gian tập huấn của SRD và đối tác địa phương.

Thời gian làm việc cụ thể như sau:

 

TT

 

Hoạt động

 

Sản phẩm bàn giao

 

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện tập huấn, chuyên đề và nội dung chuyên đề tập huấn cho 3 năm dự án. (Tối thiểu 3 chủ đề)

Xây dựng chương trình tập huấn theo đề cương đã đề xuất, nội dung triển khai tập huấn năm 1 và phiếu đánh giá sau tập huấn.

- 01 bộ tài liệu: nội dung tập huấn, chương trình, phiếu đánh giá sau tập huấn, bài trình bày tập huấn năm 1.

20 ngày

2

Thực hiện tập huấn cho người dân tại VQG Mũi Cà Mau theo kế hoạch.

- 01 Báo cáo kết quả tập huấn trong đó chỉ rõ kết quả đã đạt được, khuyến nghị, đánh giá sau tập huấn

07

ngày

3

Thực hiện tập huấn cho người dân tại BQL RPH Tam Giang theo kế hoạch.

07

ngày

TỔNG THỜI GIAN

34

4.         NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, tập huấn, tham gia và thúc đẩy thực hiện các hoạt động. Cụ thể:

 • Xây dựng đề xuất kế hoạch thực hiện tập huấn, các chuyên đề và nội dung chuyên đề tập huấn cho 3 năm dự án (tối thiểu 3 chủ đề trong tài liệu) gửi PO và PM của dự án và ban giám đốc SRD xem xét phê duyệt.
 • Xây dựng chương trình tập huấn theo đề cương đã đề xuẩ, nội dung triển khai tập huấn năm 1 và phiếu đánh đánh giá kết quả sau tập huấn.
 • Thực hiện tập huấn trực tiếp tại hiện trường hoặc trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của dịch COVID và kế hoạch của SRD.
 • Chịu trách nhiệm kết quả, tính chính xác của thông tin được sử dụng trong tập huấn.
 • Phối hợp với trợ lý tập huấn hoàn thiện đánh giá kết quả sau tập huấn. Hoàn thiện báo cáo hoạt động tập huấncung cấp đầy đủ thông tin đã được triển khai và kết quả.
 • Trình bày kết quả báo cáo trước trung tâm SRD, đối tác của dự án theo yêu cầu.
  • Chuyên môn và kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên, ….
  • Sử dụng tốt các phương pháp tiếp cận có sự tham gia, phương pháp phát triển cộng đồng.
  • Ưu tiên có kiến thức về ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng, thích ứng với BĐKH dựa trên cách tiếp cận sinh thái, kiến thức về lâm nghiệp cộng đồng, phát triển cộng đồng, …
  • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về biến đổi khí hậu, lâm nghiệp tại địa phương.
  • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
  • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

5.         YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

6.         BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Sau khi kết thúc các mỗi hoạt động cụ thể, chuyên gia cần bàn giao đầy đủ các tài liệu bằng tiếng Việt đầy đủ với các nội dung đã quy định tại điều 3.

Thông báo cho SRD các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

7.         NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia:

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc mỗi hoạt động cụ thể và theo thỏa thuận với chuyên gia theo số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia.

Tổng số ngày tính thù lao cụ thể là: 34 ngày công.

Các chi phí khác: Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và quy định của Trung tâm SRD.

8.         HỖ TRỢ TỪ SRD

- SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc.

(Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 15 tháng 08 năm 2021.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt