MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Ngày 26/5 đến 6/6, Trung tâm SRD đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) và Liên Hiệp các Hội KHKT Quảng Nam tiến hành đánh giá năng lực tuân thủ đối với quy định gỗ hợp pháp của cộng đồng sống phụ thuộc rừng phục vụ cho giám sát độc lập VPA-FLEGT tại huyện Đông Giang và Đại Lộc.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu về điều kiện hiện tại và đánh giá khả năng tuân thủ của các hộ ở 2 huyện của tỉnh Quảng Nam đối với một số quy định hiện hành về gỗ hợp pháp nhằm làm cơ sở ham chiếu (baseline) để theo dõi, giám sát các biến chuyển theo thời gian khi VPA được thực thi ở Việt Nam. Các thông tin thu thập được cũng giúp chỉ ra các khó khăn, hạn chế của các nhóm hộ này, xác định những nguyên nhân gốc rễ ở 2 huyện tỉnh Quảng Nam dẫn đến tình trạng thiếu tuân thủ, từ đó có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách phù hợp cũng như có giải pháp hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, đáp ứng được các yêu cầu trong tiến trình thực thi VPA-FLEGT.

Năm 2015 đánh giá này đã triển khai 4 tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Kon Tum. Kế hoạch năm 2016 triển khai đánh giá ở 3 tỉnh là Quảng Ninh, Quảng Bình, và Quảng Nam.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt