MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nghiên cứu và Báo cáo Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản

Rung PH Thai Nguyen 

 

     Vui lòng truy cập những đường link dưới đây để tiếp cận các báo cáo của SRD liên quan tới chủ đề Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản

 

1. BẢN TIN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN VPA-VPA-FLEGT VÀ TÍNH MINH BẠCH TRONG LÂM NGHIỆP

 

2. HIỆN TRẠNG VỀ HỘ TRỒNG RỪNG VÀ DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ VÀ NHỎ SẢN XUẤT GỖ TRƯỚC KHI THỰC THI VPA-FLEGT

 

3. PHÁT TRIỂN VÀ THỬ NGHIỆM KHUNG CHỈ SỐ GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG CỦA VPA-FLEGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀNH GỖ Ở VIỆT NAM

 

4. QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG VÀ CÁC CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG BỐI CẢNH VPAFLEGT & REDD+

 

5. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT- CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG

 

6. BÁO CÁO QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG VÀ CÁC CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT VÀ REDD+

 

7. BÁO CÁO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN VPA-VPA-FLEGT VÀ TÍNH MINH BẠCH TRONG LÂM NGHIỆP

 

8. BÁO CÁO TÓM TẮT: QUẢN LÝ ĐẤT RỪNG VÀ CÁC CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRONG BỐI CẢNH VPA-FLEGT & REDD+

 

9. BÁO CÁO TÓM TẮT: HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN VPA-FLEGT VÀ TÍNH MINH BẠCH TRONG LÂM NGHIỆP 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt